португальский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
A quem possa interessar,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Escrevemos a respeito de...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Escrevemos em atenção a...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Em relação à/ao ...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
Em atenção à/ao...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Escrevo-lhe em nome de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Teria a gentileza de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Eu ficaria muito satisfeito se...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Devo perguntar-lhe se...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
O senhor poderia recomendar...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Qual a lista atual de preços de...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
É a nossa intenção...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Lamentamos informar que...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Caso precise de maiores informações...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Nós prezamos o seu negócio.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Cordialmente,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Atenciosamente,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Com elevada estima,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Lembranças,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Abraços,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами