испанский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Distinguido Sr. Presidente:
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Distinguido Señor:
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Distinguida Señora:
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Distinguidos Señores:
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Apreciados Señores:
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
A quien pueda interesar
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Apreciado Sr. Pérez:
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Srta. Pérez:
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimado Sr. Pérez:
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Querido Juan:
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Le escribimos en referencia a...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Con relación a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
En referencia a...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Escribo para pedir información sobre...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Le escribo en nombre de...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
¿Sería posible...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
¿Tendría la amabilidad de...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Me complacería mucho si...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Me atrevo a preguntarle si...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
¿Podría recomendarme...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Se le insta urgentemente a...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Estaríamos muy agradecidos si...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Es nuestra intención...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Lamentamos informarle que...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Le agradecemos de antemano...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Si requiere más información...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Espero tener noticias de usted pronto.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Se despide cordialmente,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Atentamente,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Respetuosamente,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Saludos,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Saludos,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами