датский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Kære Hr. Direktør,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Kære Hr.,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Kære Fru,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Kære Hr./Fru,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Kære Hr./Fru.,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
Til hvem det vedkommer,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Kære Hr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Fru. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Frk. Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Kære Fr. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kære John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Kære John,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Vi skriver til jer angående...
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Vi skriver i forbindelse med...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
I fortsættelse af...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
I henhold til...
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Jeg skriver til dig på vegne af...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
Vil du have noget imod at...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Kunne du være så venlig at...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Kan du anbefale...
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Kan du venligst sende mig...
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Du er snarest anmodet til at...
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
Det er vores hensigt at...
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Tak på forhånd...
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Hvis du ønsker mere information...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Med venlig hilsen
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Med venlig hilsen
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Med respekt,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Med venlig hilsen
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Med venlig hilsen
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами