английский | Фразы - Бизнес | Письмо

Письмо - адрес

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Формат американского адреса:
фамилия адресата
название организации
номер улицы + название улицы
название города + страна (в аббревиатуре) + почтовый индекс.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Британский и ирландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город
страна
почтовый индекс
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Канадский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
город+область (аббревиатура)
почтовый индекс
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Австралийский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
область (край)
город+почтовый индекс
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Новозеландский формат оформления адреса: фамилия адресата
название предприятия
номер+название улицы
село/№улицы/почтовый ящик
город+почтовый индекс
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Стандартный формат адреса для России: фамилия, имя адресата
город
улица, номер дома - квартира/почтовый ящик
почтовый индекс

Письмо - Введение

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение
Thưa ông,
Dear Sir,
Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно
Thưa bà,
Dear Madam,
Официально, получатель-женщина, имя неизвестно
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Официально, имя получателя и пол неизвестны
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Официально, когда письмо адресовано нескольким незнакомым людям или целому отделу
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Официально, имя получателя/й и пол совершенно неизвестны
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Официально, получатель - мужчина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Официально, получатель- замужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Официально, получатель- незамужняя женщина, имя известно
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Официально, получатель-женщина, имя известно, семейное положение неизвестно
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Менее официально при наличии деловых контактов с получателем
Gửi ông A,
Dear John,
Неофициально, дружеская переписка
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Официально, от лица всей компании
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with...
Официально, от лица всей компании
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Официально, относительно чего-то, что вы знаете о компании-адресате
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Менее официально, от вас самих как представителя компании
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Официально, если вы пишите за кого-то
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Официально, вежливая форма начала письма

Письмо - Тело письма

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Официальная просьба (осторожно, предусматрительно)
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Официальная просьба, очень вежливо
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Официальная просьба, очень вежливо
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Официальная просьба, вежливо
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Официальная просьба, вежливо
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Вежливая официальная просьба
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Официальная просьба, прямо
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Официальная просьба, прямо
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Официальная просьба, прямолинейно
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Официальная вежливая просьба от лица компании
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Официальная прямая просьба
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Официальный запрос, прямо
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Официальный запрос, прямо
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Официальная констатация намерения, прямо
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Официально, подводя к принятию решения по поводу сделки
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Официально, отказ в заключении сделки или проявление незаинтересованности в данном предложении

Письмо - Заключение

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Официально, очень вежливо
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Официально, очень вежливо
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Официально, очень вежливо
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Официально, очень вежливо
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Официально, очень вежливо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Официально, вежливо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Официально, вежливо
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Официально, вежливо
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Официально, вежливо
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Официально, прямо
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Официально, прямо
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Официально, прямо
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Официально, прямо
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Менее официально, вежливо
Kính thư,
Yours faithfully,
Официально, имя получателя неизвестно
Kính thư,
Yours sincerely,
Официально, широко используется, получатель известен
Trân trọng,
Respectfully yours,
Официально, редко используется, имя получателя известно
Thân ái,
Kind/Best regards,
Неофициально, между деловыми партнерами, которые общаются на "ты"
Thân ái,
Regards,
Неофициально, между часто сотрудничающими деловыми партнерами