английский | Фразы - Бизнес | Переговоры

Переговоры - Организация

Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Официально, очень вежливо
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
When would it suit you?
Официально вежливо
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Can we arrange a meeting?
Официально, вежливо
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
I think we should meet.
Официально, прямо

Переговоры - Отсрочка

Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Официально, очень вежливо
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Официально, вежливо
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Would it be possible to set another date?
Официально, вежливо
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
I have to postpone our meeting until…
Официально, вежливо
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Официально, вежливо
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
I am forced to change the date of our meeting.
Официально, прямо
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Could we make it a bit earlier/later?
Официально, прямо

Переговоры - Отмена

Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Официально, вежливо
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Официально, вежливо
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Официально, вежливо
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Официально, вежливо