чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Ni konsideras la aĉeto de...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Ni ŝatus meti ordon.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Vi trovos nian firman ordon por...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Vi trovos vian ordon.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Ni metas nian ordon por...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Ni intencas aĉeti...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Ni konfirmas vian mendon.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно