польский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Ni konsideras la aĉeto de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Официально, проба
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Официально, очень вежливо
Ni ŝatus meti ordon.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Официально, вежливо
Vi trovos nian firman ordon por...
Załączamy nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Vi trovos vian ordon.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Официально, вежливо
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Официально, вежливо
Ni metas nian ordon por...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Ni intencas aĉeti...
Chcemy zakupić u Państwa...
Официально, вежливо
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Официально, прямолинейно
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Официально, вежливо
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Официально, очень вежливо
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Официально, вежливо
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Официально, прямо
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Официально, прямо
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Официально, прямо
Ni konfirmas vian mendon.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Официально, вежливо
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Официально, прямо
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Официально, прямо
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Официально, прямо
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Официально, прямо
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Официально, вежливо
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Официально, вежливо
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Официально, вежливо
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Официально, вежливо
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Официально, прямо
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Официально, прямо
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Официально, прямолинейно
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Официально, прямолинейно