эсперанто | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Ni konsideras la aĉeto de...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Ni ŝatus meti ordon.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Vi trovos nian firman ordon por...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Vi trovos vian ordon.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Ni metas nian ordon por...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Ni intencas aĉeti...
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Ni konfirmas vian mendon.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Официально, прямолинейно