чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно