французский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Nous considérons l'achat de...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Nous voudrions passer une commande.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Nous désirons vous acheter...
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Официально, прямолинейно