португальский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Estamos considerando a aquisição de...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Seria possível adiar a entrega até...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Официально, прямолинейно