нидерландский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Официально, прямолинейно