немецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Официально, прямолинейно