итальянский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
In allegato trova due copie del contratto.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Официально, прямолинейно