испанский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi överväger att köpa ...
Estamos considerando adquirir...
Официально, проба
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Официально, очень вежливо
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Quisiéramos hacer un pedido.
Официально, вежливо
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Официально, вежливо
Bifogat hittar ni vår beställning.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Официально, вежливо
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Официально, вежливо
Vi lägger härmed in vår order på ...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Официально, вежливо
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Deseamos adquirir...
Официально, вежливо
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Официально, прямолинейно
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Официально, вежливо
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Официально, очень вежливо
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Официально, вежливо
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Официально, прямо
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Официально, прямо
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Официально, прямо
Vi bekräftar härmed din beställning.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Официально, вежливо
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Официально, прямо
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Официально, прямо
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Официально, прямо
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Официально, прямо
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Официально, вежливо
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Официально, вежливо
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Официально, вежливо
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Официально, вежливо
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Официально, вежливо
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Официально, прямо
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Официально, прямо
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Официально, прямолинейно
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Официально, прямолинейно