эсперанто | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Ni konsideras la aĉeto de...
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Ni ŝatus meti ordon.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Vi trovos nian firman ordon por...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Vi trovos vian ordon.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
Ni metas nian ordon por...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Ni intencas aĉeti...
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ni konfirmas vian mendon.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Официально, прямолинейно