французский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Nous considérons l'achat de...
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Nous voudrions passer une commande.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Nous désirons vous acheter...
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Официально, прямолинейно