польский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Rozważamy możliwość zakupu...
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Załączamy nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Chcemy zakupić u Państwa...
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Официально, прямолинейно