немецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Официально, прямолинейно