испанский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Estamos considerando adquirir...
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Quisiéramos hacer un pedido.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Deseamos adquirir...
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Официально, прямолинейно