венгерский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
Szeretnénk rendelést leadni.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Csatolva találja a rendelésünket.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Официально, прямолинейно