английский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Uvažujeme o koupi...
We are considering the purchase of…
Официально, проба
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
We are pleased to place an order with your company for ...
Официально, очень вежливо
Chtěli bychom zadat objednávku.
We would like to place an order.
Официально, вежливо
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Enclosed is our firm order for…
Официально, вежливо
V příloze najdete naší objednávku.
Enclosed you will find our order.
Официально, вежливо
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Официально, вежливо
Tímto zadáváme objednávku na...
We herewith place our order for…
Официально, вежливо
Máme v úmyslu od Vás koupit...
We intend to buy...from you.
Официально, вежливо
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Официально, прямолинейно
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Официально, вежливо
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Your order will be processed as quickly as possible.
Официально, очень вежливо
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Официально, вежливо
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Официально, прямо
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Официально, прямо
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Официально, прямо
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
We hereby confirm your order.
Официально, вежливо
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
This is to confirm our verbal order dated…
Официально, прямо
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Официально, прямо
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Официально, прямо
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Официально, прямо
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Официально, вежливо
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Would it be possible to increase our order from…to…
Официально, вежливо
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Would it be possible to delay the order until…
Официально, вежливо
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Официально, вежливо
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Официально, вежливо
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Официально, вежливо
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Официально, вежливо
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
We would like to cancel our order. The order number is...
Официально, прямо
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
We are forced to cancel our order due to...
Официально, прямо
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Официально, прямолинейно
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Официально, прямолинейно