русский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Официально, проба
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Официально, очень вежливо
เราต้องการสั่งของ
Мы хотели бы заказать
Официально, вежливо
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Тут же еще один наш заказ на...
Официально, вежливо
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Тут же вы найдете наш заказ
Официально, вежливо
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Официально, вежливо
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Официально, вежливо
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Мы намерены купить у вас...
Официально, вежливо
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Официально, прямолинейно
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Официально, вежливо
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Официально, очень вежливо
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Официально, вежливо
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Официально, прямо
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
В приложении вы найдете две копии контракта
Официально, прямо
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Официально, прямо
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Официально, вежливо
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Официально, прямо
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Официально, прямо
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Официально, прямо
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Официально, прямо
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Официально, вежливо
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Официально, вежливо
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Возможно ли продлить заказ до...
Официально, вежливо
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Официально, вежливо
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Официально, очень вежливо
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Официально, очень вежливо
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Официально, вежливо
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Официально, вежливо
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Официально, вежливо
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Официально, прямо
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Официально, прямо
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Официально, прямолинейно
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Официально, прямолинейно