польский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Rozważamy możliwość zakupu...
Официально, проба
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Официально, очень вежливо
Мы хотели бы заказать
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Официально, вежливо
Тут же еще один наш заказ на...
Załączamy nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Тут же вы найдете наш заказ
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Официально, вежливо
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Официально, вежливо
Одновременно мы хотели бы заказать...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Мы намерены купить у вас...
Chcemy zakupić u Państwa...
Официально, вежливо
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Официально, прямолинейно
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Официально, вежливо
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Официально, очень вежливо
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Официально, вежливо
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Официально, прямо
В приложении вы найдете две копии контракта
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Официально, прямо
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Официально, прямо
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Официально, вежливо
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Официально, прямо
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Официально, прямо
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Официально, прямо
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Официально, прямо
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Возможно ли продлить заказ до...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Официально, вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Официально, вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Официально, вежливо
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Официально, вежливо
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Официально, вежливо
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Официально, прямо
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Официально, прямо
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Официально, прямолинейно
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Официально, прямолинейно