вьетнамский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua...
Официально, проба
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty.
Официально, очень вежливо
Мы хотели бы заказать
Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm.
Официально, вежливо
Тут же еще один наш заказ на...
Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của công ty chúng tôi cho...
Официально, вежливо
Тут же вы найдете наш заказ
Ông/bà có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.
Официально, вежливо
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Официально, вежливо
Одновременно мы хотели бы заказать...
Sau đây chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Официально, вежливо
Мы намерены купить у вас...
Chúng tôi dự định mua... từ công ty ông/bà.
Официально, вежливо
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
Официально, прямолинейно
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận đặt hàng thành công từ phía công ty ông/bà. Vui lòng xác nhận qua văn bản viết.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Ông/bà vui lòng gửi xác nhận ngày chuyển hàng và giá qua fax.
Официально, вежливо
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Đơn hàng của ông/bà sẽ được xử lý sớm nhất có thể.
Официально, очень вежливо
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Đơn hàng của ông/bà đang được xử lý. Chúng tôi dự tính đơn hàng sẽ sẵn sàng để được chuyển tới ông bà trước...
Официально, вежливо
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho ông/bà ký.
Официально, прямо
В приложении вы найдете две копии контракта
Chúng tôi xin đính kèm hai bản của hợp đồng.
Официально, прямо
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ ký trong vòng 10 ngày sau khi nhận được.
Официально, прямо
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng của quý khách.
Официально, вежливо
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng bằng lời nói hôm...
Официально, прямо
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.
Официально, прямо
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Chúng tôi đã nhận được fax của ông/bà và xin xác nhận đơn hàng như trong fax.
Официально, прямо
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Chúng tôi xin đặt hàng với điều kiện hàng phải được giao trước...
Официально, прямо
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Đơn hàng của quý khách sẽ được giao trong vòng... ngày/tuần/tháng.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Liệu chúng tôi có thể giảm số lượng hàng từ... xuống còn...
Официально, вежливо
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Liệu chúng tôi có thể tăng số lượng hàng từ... lên...
Официально, вежливо
Возможно ли продлить заказ до...
Liệu chúng tôi có thể hoãn đơn hàng đến...
Официально, вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể giao hàng cho tới...
Официально, вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đơn hàng sẽ không được chuẩn bị kịp để giao vào ngày mai.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải đặt hàng của công ty khác.
Официально, очень вежливо
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đặt hàng của công ty khác.
Официально, очень вежливо
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.
Официально, вежливо
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
Официально, вежливо
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Rất tiếc rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng vì...
Официально, вежливо
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Chúng tôi muốn hủy đơn hàng số...
Официально, прямо
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Chúng tôi bắt buộc phải hủy đơn đặt hàng vì...
Официально, прямо
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Do bên ông/bà không thể đưa ra mức giá thấp hơn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không đặt hàng của bên ông/bà.
Официально, прямолинейно
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đơn đặt...
Официально, прямолинейно