китайский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Rozważamy możliwość zakupu...
我们正在考虑购买...
Официально, проба
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
我们很乐意订购贵公司的...
Официально, очень вежливо
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
我们想下个订单。
Официально, вежливо
Załączamy nasze zamówienie na...
附上的是我们公司就...的订单
Официально, вежливо
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Официально, вежливо
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Официально, вежливо
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
我们特此开出...的订单
Официально, вежливо
Chcemy zakupić u Państwa...
我们意在向您购买...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Официально, прямолинейно
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Официально, вежливо
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
我们会尽快处理您的订单。
Официально, очень вежливо
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Официально, вежливо
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Официально, прямо
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
附件中您将收到两份合同复印件。
Официально, прямо
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Официально, прямо
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
我们在此确认您的订单。
Официально, вежливо
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Официально, прямо
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Официально, прямо
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Официально, прямо
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Официально, прямо
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
是否有可能将订购推迟到...
Официально, вежливо
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Официально, вежливо
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Официально, очень вежливо
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Официально, очень вежливо
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Официально, вежливо
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Официально, вежливо
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Официально, вежливо
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
我们想取消订单,订单号是...
Официально, прямо
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
我们不得不取消订单,因为...
Официально, прямо
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Официально, прямолинейно
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Официально, прямолинейно