итальянский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Rozważamy możliwość zakupu...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, проба
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Официально, очень вежливо
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Официально, вежливо
Załączamy nasze zamówienie na...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Официально, вежливо
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Официально, вежливо
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Chcemy zakupić u Państwa...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Официально, прямолинейно
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Официально, вежливо
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Официально, очень вежливо
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Официально, вежливо
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Официально, прямо
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
In allegato trova due copie del contratto.
Официально, прямо
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Официально, прямо
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Официально, вежливо
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Официально, прямо
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Официально, прямо
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Официально, прямо
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Официально, прямо
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Официально, вежливо
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Официально, вежливо
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Официально, вежливо
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Официально, вежливо
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Официально, вежливо
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Официально, прямо
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Официально, прямо
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Официально, прямолинейно
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Официально, прямолинейно