английский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Rozważamy możliwość zakupu...
We are considering the purchase of…
Официально, проба
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
We are pleased to place an order with your company for ...
Официально, очень вежливо
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
We would like to place an order.
Официально, вежливо
Załączamy nasze zamówienie na...
Enclosed is our firm order for…
Официально, вежливо
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Enclosed you will find our order.
Официально, вежливо
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Официально, вежливо
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
We herewith place our order for…
Официально, вежливо
Chcemy zakupić u Państwa...
We intend to buy...from you.
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Официально, прямолинейно
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Официально, вежливо
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Your order will be processed as quickly as possible.
Официально, очень вежливо
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Официально, вежливо
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Официально, прямо
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Официально, прямо
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Официально, прямо
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
We hereby confirm your order.
Официально, вежливо
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
This is to confirm our verbal order dated…
Официально, прямо
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Официально, прямо
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Официально, прямо
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Официально, прямо
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Would it be possible to increase our order from…to…
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Would it be possible to delay the order until…
Официально, вежливо
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Официально, вежливо
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Официально, вежливо
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Официально, вежливо
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Официально, вежливо
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
We would like to cancel our order. The order number is...
Официально, прямо
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
We are forced to cancel our order due to...
Официально, прямо
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Официально, прямолинейно
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Официально, прямолинейно