шведский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Vi överväger att köpa ...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Официально, прямолинейно