чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно