польский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Rozważamy możliwość zakupu...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Załączamy nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Официально, прямолинейно