английский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
We are considering the purchase of…
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
We are pleased to place an order with your company for ...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
We would like to place an order.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Enclosed is our firm order for…
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Enclosed you will find our order.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
We herewith place our order for…
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
We intend to buy...from you.
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
We hereby confirm your order.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
This is to confirm our verbal order dated…
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Would it be possible to increase our order from…to…
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Would it be possible to delay the order until…
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
We are forced to cancel our order due to...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Официально, прямолинейно