чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
In allegato trova due copie del contratto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно