чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Estamos considerando adquirir...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Quisiéramos hacer un pedido.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Adjunto encontrará nuestro pedido...
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Deseamos adquirir...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно