чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

We are considering the purchase of…
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
We are pleased to place an order with your company for ...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
We would like to place an order.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Enclosed is our firm order for…
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
Enclosed you will find our order.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
We herewith place our order for…
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
We intend to buy...from you.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Your order will be processed as quickly as possible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
Enclosed you will find two copies of the contract.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
We hereby confirm your order.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
This is to confirm our verbal order dated…
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Would it be possible to reduce our order from...to…
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Would it be possible to increase our order from…to…
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Would it be possible to delay the order until…
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
We would like to cancel our order. The order number is...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
We are forced to cancel our order due to...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно