шведский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Используется для описания необработанных данных
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Используется для описания необработанных данных
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Используется для описания необработанных данных
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Используется для описания необработанных данных
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Используется для описания необработанных данных
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов