финский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Используется для описания необработанных данных
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Используется для описания необработанных данных
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Используется для описания необработанных данных
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Используется для описания необработанных данных
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Используется для описания необработанных данных
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов