датский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det framgår av ... att ...
Det kan ses ud fra... at...
Используется для описания необработанных данных
Enligt vad som framgår av ..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Используется для описания необработанных данных
Uppgifterna verkar antyda att ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Используется для описания необработанных данных
Siffrorna avslöjar att ...
Figurerne afslører at...
Используется для описания необработанных данных
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Используется для описания необработанных данных
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaten från denna studie visar på att ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var positivt korrelerade med ....
... var absolut korreleret med...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som förutspått, ...
Som forudset,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistiken visar att ...
Statistikkerne viser at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt statistiken ...
I følge statistikkerne...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rent statistiskt sett ...
Statistisk set...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов