румынский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Используется для описания необработанных данных
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Используется для описания необработанных данных
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов