немецкий | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

To může být vidět z..., že...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Jak je možno vidět z..., ...
Wie ... zeigt, ...
Используется для описания необработанных данных
Zdá se, že údaje naznačují...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Используется для описания необработанных данных
Čísla ukazují, že...
Die Zahlen legen offen, dass...
Используется для описания необработанных данных
Z údajů je zřejmé, že...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Výsledky této studie ukazují, že...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...pozitivně koreloval(a) s...
... korreliert positiv mit... .
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak se dalo předpokládat,...
Wie prognostiziert, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Dané statistiky ukazují, že...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Podle daných statistických údajů...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisticky řečeno...
Rein statistisch gesehen,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов