итальянский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Используется для описания необработанных данных
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Используется для описания необработанных данных
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Используется для описания необработанных данных
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Используется для описания необработанных данных
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Используется для описания необработанных данных
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов