венгерский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Jak można zauważyć na... , ...
Amint látható ....
Используется для описания необработанных данных
Dane te zdają się sugerować, że...
Az adatok alapján ...
Используется для описания необработанных данных
Dane wykazują, że...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Z danych wynika, że...
Az ábrákon látható, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Kilka godnych uwagi wyników...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...był dodatnio skorelowany z...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ahogy várható volt ....
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statystyki pokazują, że...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Według statystyk...
A statisztikák szerint ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statystycznie rzecz biorąc...
Statisztikai szempontból ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов