чешский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Uit ... blijkt dat ...
To může být vidět z..., že...
Используется для описания необработанных данных
Zoals ... aantoont, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Используется для описания необработанных данных
De cijfers onthullen dat ...
Čísla ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z údajů je zřejmé, že...
Используется для описания необработанных данных
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... verhoudt zich positief tot ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Zoals voorspeld, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

De statistieken tonen aan dat ...
Dané statistiky ukazují, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Volgens de statistieken ...
Podle daných statistických údajů...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisch gezien ...
Statisticky řečeno...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов