вьетнамский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Используется для описания необработанных данных
...에서 보다시피, ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Используется для описания необработанных данных
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Các dữ liệu cho thấy...
Используется для описания необработанных данных
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Các số liệu chỉ ra rằng...
Используется для описания необработанных данных
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Используется для описания необработанных данных
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Đáng chú ý là...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... tỉ lệ thuận với...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
예상 했던 데로, ...
Như dự đoán,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

통계자료에 따르면...
Số liệu chỉ ra rằng...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
통계에 의하면,
Theo như số liệu cho thấy,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
통계적으로 말하면,
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов