польский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Используется для описания необработанных данных
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Используется для описания необработанных данных
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Используется для описания необработанных данных
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Используется для описания необработанных данных
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Используется для описания необработанных данных
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
According to the statistics…
Według statystyk...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов