нидерландский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Используется для описания необработанных данных
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Используется для описания необработанных данных
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Используется для описания необработанных данных
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Используется для описания необработанных данных
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Используется для описания необработанных данных
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов