чешский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Ni komencis ĉi paperon kun...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
La antaŭa diskuto provis...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Por resumi…
Abych to shrnul(a),...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
En resumo,...
Souhrnně lze říci,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Entute...
Celkem vzato...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Ĝenerale...
Celkem vzato...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... nás vede k závěru, že...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Ni povas vidi, ke...
Vidíme tedy, že...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Entute...
Zároveň...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Подведение итогов
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой