португальский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Este trabalho começou apontando...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A prévia discussão buscou...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Abych to shrnul(a),...
Resumindo, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Souhrnně lze říci,...
Em suma, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Celkem vzato...
Em síntese, ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Celkem vzato...
De modo geral, ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... nás vede k závěru, že...
...nos leva à conclusão de que...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Vidíme tedy, že...
Pode-se ver então que...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Pochopení... může pomoci odhalit...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Zároveň...
Recapitulando, ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Подведение итогов
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой