немецкий | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Используется для описания использованных вами методов исследования
Abych to shrnul(a),...
Zusammenfassend...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Souhrnně lze říci,...
Zusammenfassend...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Celkem vzato...
Im Großen und Ganzen...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Celkem vzato...
Insgesamt...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... nás vede k závěru, že...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Vidíme tedy, že...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All dies deutet darauf hin, dass...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Pochopení... může pomoci odhalit...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Zároveň...
Alles in allem...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Подведение итогов
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой