вьетнамский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Este trabalho começou apontando...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
A prévia discussão buscou...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Resumindo, ...
Tóm lại...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Em suma, ...
Tóm lại...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Em síntese, ...
Về tổng thể...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
De modo geral, ...
Nhìn chung...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...nos leva à conclusão de que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Pode-se ver então que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
... có thể giúp chứng tỏ...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Recapitulando, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Подведение итогов
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Используется для подтверждения исследуемых идей
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой